ВКонтакте   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ


Витяг з умов прийомудо вищих навчальних закладів  України

Перелік документів, що можуть знадобитися при вступі до ВНЗ:

  • диплом, додаток до атестату (оригінал, копія)
  • 6 фотокарток 3*4
  • Медична довідка 086-У для абітурієнтів
  • Свідоцтво про шлюб (при зміні прізвища)
  • Паспорт, ідентифікаційний код

Організацію прийому вступників до вищого навчального закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника вищого навчального закладу, який є її головою.

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим його керівником.
Для проведення вступних випробувань на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра створюються предметні екзаменаційні комісії вищого навчального закладу. Для конкурсного відбору вступників приймальні комісії також враховують сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, отримані вступниками у поточному році.

Для проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра створюються атестаційні комісії. Склад предметних екзаменаційних і атестаційних комісій затверджується керівником вищого навчального закладу. Повноваження приймальної комісії, предметних екзаменаційних і атестаційних комісій та структурних підрозділів вищого навчального закладу з питань організації прийому визначаються керівником вищого навчального закладу відповідно до Положення про приймальну комісію.

Вищий навчальний заклад має право оголошувати прийом вступників тільки за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями і зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

Вищий навчальний заклад зобов'язаний забезпечити дотримання прав громадян на освіту, установлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об'єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників.

Кожний вищий навчальний заклад відповідно до законодавства України, цих Умов і власних статутів не пізніш як за два місяці до початку прийому документів розробляє власні правила прийому на навчання. Правила прийому затверджуються головою приймальної комісії, після чого примірник правил у триденний термін надсилається до Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади за підпорядкуванням

Розділи правил прийому, що стосуються іноземців, розробляються відповідно до Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів України, затвердженого постановою Кабінету Мін/стрів України від 05.08.98 № 1238

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)